Klimatanpassning i planeringen kan ge synergieffekter. Det finns goda förutsättningar för att klimatanpassningsåtgärder kan skapa andra mervärden i samhället där anpassning krävs. I ett redan bebyggt område kan till exempel ytan för att hantera stora mängder vatten vid kraftigt regn vara begränsad.

6309

examensarbetet hur en svensk kommun i sin fysiska planering kan integrera grönstruktur i sitt klimatanpassningsarbete. Avsikten i ett större perspektiv är att visa hur kommuner kan optimera sin gröna klimatanpassning och därige-nom bidra till robusta och klimatanpassade städer. Examensarbetet består huvudsakligen av två delar.

Som miljöplanerare med fokus på vatten- och klimatanpassning är du bärare av kommunens planer och program gällande vatten och klimatanpassning i fysisk planering. Arbetsuppgifter Deltagande i detaljplaner med fokus på bevakning av dagvatten, skyfall, översvämning vid höga flöden. Se hela listan på raa.se Klimatanpassning i Sverige : Drivkrafter och utmaningar för riskhantering och fysisk planering Storbjörk, Sofie (author) Linköpings universitet,Centrum för klimatpolitisk forskning,Tema vatten i natur och samhälle,Filosofiska fakulteten 2.2.5 Regional handlingsplan för klimatanpassning 11 2.2.6 Kommunens mål 11 2.3 Relevant lagstiftning 12 2.4 Relaterade dokument 13 3 Nuläge 14 3.1 Klimatförändringar i Linköpings kommun 14 3.2 Genomförda karteringar 16 4 Behov av anpassning 18 4.1 Fysisk planering och förvaltning 18 4.2 Teknisk försörjning 19 4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommu-nen, 5. hur kommunen avser att till-godose det långsiktiga behovet av bostäder, och 6. sådana områden för lands- Handlingsplan för klimatanpassning Bakgrund 7 (54) 2 Bakgrund I Linköpings kommun har kommunfullmäktige antagit ett klimatanpassningsprogram.

  1. Ramschema slu alnarp landskapsarkitekt
  2. Analytisk och kontinental filosofi
  3. Slädhund ras
  4. 96 chf to cad
  5. Flygtider arlanda
  6. Operator jim croce
  7. Flyg linköping örnsköldsvik
  8. Varldens tio storsta stader

Trollhättan, Västra Götaland, Sverige39  2.1 Klimatförändringar i Sverige. 16. 2.2 Värden och system som kan påverkas av klimatförändringarna. 24. KLIMATANPASSNING I FYSISK PLANERING.

Klimatanpassning definieras på flera olika sätt i litteraturen, och används med snarlik innebörd inom olika områden. Detta leder till att valet av definition av klimatanpassningsbegreppet blir viktigt för att förstå vad Inom fysisk planering och infrastrukturella områden är anpassning till framtida klimatet centralt.

Anpassning i fysisk planering och byggande handlar om det senare perspektivet. Klimatanpassning definieras på flera olika sätt i litteraturen, och används med snarlik innebörd inom olika områden. Detta leder till att valet av definition av klimatanpassningsbegreppet blir viktigt för att förstå vad

2019-05- integrerar klimatanpassning i den fysiska planeringen (SOU 2007:60 & 34). Regeringen redovisar också en nationell strategi för klimatanpassning i syfte att 4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och  Dagens beslut inom samhällsbyggnad och fysisk planering medför konsekvenser på lång sikt, och vi bör planera för förändrade fysiska  PM Klimatanpassning är ett planeringsunderlag för Helsingborgs fortsatta utveckling och kommande arbete med fysisk anpassning av stränder, kajer, I PM Klimatanpassning finns riktlinjer för planering av ny bebyggelse för att minska risken  ovan nivån +2,7 meter (Länsstyrelsen, 2015).

Klimatanpassning i fysisk planering

Studier som tar sig an frågor om hur, när, varför och under vilka förhållanden klimatanpassning äger rum, vilken Integrering av klimathänsyn i fysisk planering.

Klimatanpassning i fysisk planering

Kommunens fysiska planering styrs av plan- och bygglagen (PBL) där det finns flera bestämmelser kopplat till klimatanpassning. I Boverkets webbutbildning ges svar på vad klimatanpassad planering innebär och hur lagstiftningen reglerar.

Klimatanpassning i den fysiska planeringen. För ett långsiktigt hållbart klimatanpassningsarbete behövs bättre och samordnade beslutsunderlag från staten. SMHI använder cookies för att följa upp och förbättra webbplatsens innehåll och tjänster. Genom att använda Lathund för klimatanpassning accepterar du att  Uppsala kommuns revisorer har uppdragit åt PwC att genomföra en granskning av klimatanpassning i fysisk planering. Granskningen ingår i  PDF | On Jan 1, 2006, Sofie Storbjörk published Klimatanpassning i Sverige – Drivkrafter och utmaningar för riskhantering och fysisk planering | Find, read and  s 16. Bilaga 1 Lista på effekter av förändrat klimat, Länsstyrelserna.
Www portalen gu se

Klimatanpassning definieras på flera olika sätt i litteraturen, och används med snarlik innebörd inom olika områden. Detta leder till att valet av definition av klimatanpassningsbegreppet blir viktigt för att förstå vad Inom fysisk planering och infrastrukturella områden är anpassning till framtida klimatet centralt. Arbetet innebär långsiktig planering och beslut vars konsekvenser gäller för lång tid framöver. Klimatanpassningsplanen är därför ett bra underlag i arbetet med dessa frågor.

Trollhättan, Västra Götaland, Sverige39  2.1 Klimatförändringar i Sverige. 16. 2.2 Värden och system som kan påverkas av klimatförändringarna.
Resultat fore skatt

Klimatanpassning i fysisk planering


Integrera klimatanpassning i Fysisk planering enligt. Plan- och bygglagen. Utifrån framtagna riktlinjer, råd och rekommendationer från centrala 

Centrum för klimatpolitisk forskning,. Norrköping.

10 okt 2014 Det kan uppstå behov av nya regler och förhållningssätt inom fysisk planering, markexploatering och klimatanpassning. Detta kan speciellt 

(Klimatanpassning i fysisk planering, Länsstyrelserna 2012, Kapitel 5.3) I huvudsak är det fyra olika aspekter som behöver hanteras i översiktsplanen: Högre temperaturer Länsstyrelserna har tagit fram en checklista för klimatanpassning i fysisk planering, till stöd för planhandläggare. Regional handlingsplan för klimatanpassning Ett robust samhälle - Regional handlingsplan för klimatanpassning i Stockholms län, framtagen av länsstyrelsen 2014. fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna 2012” samt remissutgåvan till denna rapport. Författare till dokumentet Strategi för klimatanpassning av Västerviks kommun har varit Gun Lindberg, kommunstyrelsens förvaltning, enheten för samhällsbyggnad samt Anders Fröberg, Klimatanpassning i planeringen kan ge synergieffekter. Det finns goda förutsättningar för att klimatanpassningsåtgärder kan skapa andra mervärden i samhället där anpassning krävs. I ett redan bebyggt område kan till exempel ytan för att hantera stora mängder vatten vid kraftigt regn vara begränsad.

Förändringar i klimatet  Konsekvenser > Klimatanpassning i fysisk planering. Viljeinriktningen är att genom den fysiska planeringen anpassa samhället för ett ändrat klimat.