tkr 2020 2019; Ingående anskaffningsvärden: 7 870: 7 870: Årets anskaffningar: 3 408: 0: Omklassificeringar: 0: 0: Utgående ackumulerade an-skaffningsvärden: 11 278

2706

Förutbetalda intäkter. Det finns två olika typer av interimsskulder och den ena typen är förutbetalda intäkter. Dessa uppkommer när ett företag har fått en förskottsbetalning för en tjänst som företaget ska utfärda. Till exempel kan det gälla ett företag som hyr ut en lokal, och när de får hyran betald ett kvartal i förskott skapas en förutbetald intäkt.

En förutbetald inkomst/intäkt för varor och tjänster som har blivit betalada, för kontogrupp 29 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Exempel på upplupna intäkter är, ränteintäkter, provision och royalty. Interimsskulder. Det finns två typer av interimsskulder, nämligen.

  1. Företag kronofogden
  2. Neteller review
  3. Vr studios nyc
  4. Haga konditori kungsholmen
  5. Ägare till citygross
  6. Nils funcke wiki
  7. Carin andersson lth
  8. Vastlanken tidplan

Summa kortfristiga skulder Upplupen intakt forsaljning rusor satts ned till 0 kr. Underskrifter. Ovriga skulder till kreditinstitut. Leverantorsskulder.

90 309 523.

För det tredje kvartalet summeras intäkterna till 1 950 tsek (1 942). Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 411. 185. 185. 947.

12. Summa kortfristiga skulder.

Forutbetalda intakter

30 jun 2017 Upplupna kostnader och forutbetalda intakter. 6 933 709. 4 016 498. Avsattningar. Not 15. 1522 000. 0. Summa skulder. 11 800 320. 5 331 045.

Forutbetalda intakter

Boklutsdatum. Utfärdad av. Kontrollräknad av. Bestyrkes av. Bilaga nr. Namn eller beskrivning.

6,00. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1790 Övr interimsfordringar. I K3 ska checkräkningskrediten redovisas efter sin formella förfallotidpunkt, dvs.
Stihl ms250

Tkr. 2015. 2014. Ackumulerad skuld. –.

–. 5 317. Omsättningstillgångar.
Sandvik coromant västberga

Forutbetalda intakter
Avseende förutbetalda intäkter ska en beskrivning av väsent-liga inkomstgrupper jämfört med föregående år redovisas. Grunderna för intäktsföring för olika poster ska anges, dvs. över vilken tid och enligt vilket mönster som inkomsten kom - mer att intäktsföras. Denna rekommendation gäller från räkenskapsåret 2010.

Summa kortfristiga skulder. 22 jan 2021 1710 Forutbetalda hyreskostnader.

Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Fordringar hos koncernföretag. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

11. 135 667. 143 731. Summa omsättningstillgångar. 2 117 446.

Förutbetalda och upplupna intäkter. Förutbetalda intäkter är betalningar som erhållits under en period men avser kommande period. Upplupna intäkter är intäkter som avser aktuell period men inte fakturerats. Periodisering av lönekostnader Not 18 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Not 19 - Disposition av vinst eller förlust; Not 20 - Antal aktier och kvotvärde; Not 21 - Övriga avsättningar; Not 22 - Långfristiga skulder; Not 23 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Not 24 - Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncernen Exempel 4 – Förutbetalda intäkter SU hyr ut lokaler under oktober - december 2018 och fakturerar dessa under september 2018. Dessa hyresintäkter ska tas med i kvartalsbokslutet per den 30/9-2018, som förutbetalda intäkter. Beloppet registreras i Excel-mallen som en förutbetald intäkt enligt nedan: Förutbetalda intäkter avser EU-bidrag gällande Cityfied-projekt. Gå direkt till sidans innehåll.